563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169 | e-mail : 1169@ditp.go.th

โปรดระบุประเภทบัญชีผู้ใช้งานให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมและการสมัครสมาชิกกรม

ข้อมูลนิติบุคคล

เลขนิติบุคคลไม่ถูกต้อง
เลขนิติบุคคลจะใช้เป็น Username สำหรับเข้าใช้งานระบบในครั้งถัดไป

ข้อมูลผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กร

โปรดระบุสัญชาติ

เลขนิติบุคคลไม่ถูกต้อง
เลขนิติบุคคลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลที่อยู่ติดต่อ

*
*

รหัสผ่าน

ใช้อย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป
รหัสผ่านจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 13 ตัวอักษร และควรประกอบไปด้วยอักษร ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ (A-Z), อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a-z), ตัวเลข (1-9) และสัญลักษณ์ (เช่น #, $, & เป็นต้น)
รหัสผ่านไม่ตรงกัน
ลงทะเบียน

ข้อมูลองค์กร

เลขนิติบุคคลไม่ถูกต้อง
เลขนิติบุคคลจะใช้เป็น Username สำหรับเข้าใช้งานระบบในครั้งถัดไป

ข้อมูลผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กร

เลขนิติบุคคลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลที่อยู่ติดต่อ

*
*

รหัสผ่าน

ใช้อย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป
รหัสผ่านจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 13 ตัวอักษร และควรประกอบไปด้วยอักษร ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ (A-Z), อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a-z), ตัวเลข (1-9) และสัญลักษณ์ (เช่น #, $, & เป็นต้น)
รหัสผ่านไม่ตรงกัน
ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

เลขนิติบุคคลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลที่อยู่ติดต่อ

*
*

รหัสผ่าน

ใช้อย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป
รหัสผ่านจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 13 ตัวอักษร และควรประกอบไปด้วยอักษร ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ (A-Z), อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a-z), ตัวเลข (1-9) และสัญลักษณ์ (เช่น #, $, & เป็นต้น)
รหัสผ่านไม่ตรงกัน
ลงทะเบียน

Company Infomation

You can use letters, numbers

Personal Information

You can use letters, numbers

Password

Use 8 or more characters
Passwords must be at least 8 characters long and should contain uppercase English letters (A-Z), lowercase English letters (a-z), numbers (1-9), and symbols (e.g. #, $, &). etc.)
รหัสผ่านไม่ตรงกัน
Register

รายละเอียดประเภทสมาชิก คุณสมบัติ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล จดทะเบียนโรงงานหรือมีโรงงานเครือข่ายของตนเอง มีประสบการณ์การส่งออกแล้ว สิทธิประโยชน์ มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับสิทธิ์เข้าสู่ฐานข้อมูลกรมฯ เพื่อค้นหารายชื่อผู้นำเข้า หรือแก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ

เงื่อนไขและกฎระเบียบการสมัครสมาชิก

1.การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ

2.ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและ ครบถ้วน

3.ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ สำนักงาน/โรงงาน หรือเรียกดูสินค้า ว่าผู้ประกอบการและสินค้ามีตัว ตนจริง ตามนโยบายของกรม

4.กรมจะพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิก หรือเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม จากข้อมูลและเอกสารแนบใน ระบบ ของผู้สมัครเท่านั้น

5.การแนบเอกสารในระบบทุกฉบับจะต้องประทับตรา บริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม

6.เอกสารแนบในระบบจะต้องครบถ้วนสมบรูณ์ หาก มีความผิดพลาดหรือต้องแก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่ม เติม กรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบและผู้สมัครต้องรีบ ดำเนินการตามที่กรมแจ้ง

7.ในกรณีบริษัทดำเนินการส่งออกแล้ว และต้องการ ปรับสถานะจาก Pre-EL เป็น EL บริษัทต้องส่ง หนังสือขอปรับสถานะพร้อมแนบสำเนาหลักฐาน การส่งออก เช่น L/C หรือ B/L หรือในกรณีที่ ลูกค้าต่างประเทศจัดการขนส่งสินค้าเอง กรุณา แนบใบเสร็จสินค้าที่มีชื่อลูกค้าในต่างประเทศ เพื่อ ให้กรมพิจารณาปรับสถานะ

8.หากมีการแก้ไขข้อมูลผู้สมัครจะต้องดำเนินการ แก้ไขผ่านระบบนี้เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีที่ผู้สมัครไม่ สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

9.ผู้สมัครยอมรับว่าข้อมูลในการสมัครผ่านระบบนี้ เป็นความจริงทุกประการ

10.หากภายหลังพบว่าข้อมูลของผู้สมัครเป็นเท็จหรือ ไม่ตรงตามเงื่อนไข กรมจะถือว่าการสมัครครั้งนี้ เป็นโมฆะ

11.กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตกลง