สมัครสมาชิก
เลขนิติบุคคล *
เลขนิติบุคคลไม่ถูกต้อง
เลขนิติบุคคลจะใช้เป็น Username สำหรับเข้าใช้งานระบบครั้งถัดไป
รหัสผ่าน *
ใช้อย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป
ใช้อย่างน้อย 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วยอักษรและตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
ยืนยันรหัสผ่าน *
รหัสผ่านไม่ตรงกัน
ข้อมูลนิติบุคคล
ชื่อบริษัท *
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) *
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ)
รหัสไปรษณีย์
จังหวัด (ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลติดต่อ
รหัสไปรษณีย์*
จังหวัด *
 *
 *
ที่อยู่ *
ข้อมูลผู้ติดต่อ
คำนำหน้าชื่อ  *
เลขประจำตัวประชาชน  
ชื่อ  *
นามสกุล  *
ชื่อ (อังกฤษ) *
นามสกุล (อังกฤษ) *
อีเมล  *
เบอร์มือถือ  *
สมัครสมาชิก
เลขบัตรประจำตัวประชาชน  *
กรอกตัวอักษร หรือตัวเลขให้ครบถ้วน
รหัสผ่าน *
ใช้อย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป
ใช้อย่างน้อย 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วยอักษรและตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
ยืนยันรหัสผ่าน  *
รหัสผ่านไม่ตรงกัน
ข้อมูลบุคคล
คำนำหน้าชื่อ  *
ชื่อ  *
นามสกุล  *
ชื่อ (อังกฤษ) *
นามสกุล (อังกฤษ) *
อีเมล  *
เบอร์มือถือ  *
ข้อมูลติดต่อ
รหัสไปรษณีย์ *
จังหวัด *
 *
 *
ที่อยู่ *
สมัครสมาชิก
You can use letters, numbers
Password *
Use 8 or more characters
Use 8 or more characters
Re-enter Password *
Passwords do not match
Company Infomation
Corporate name  *
Country  *
Corporate address
Personal Information
Title Name  *
First name  *
Last name  *
Country  *
Address
Email  *
Tel  *
Register

รายละเอียดประเภทสมาชิก คุณสมบัติ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล จดทะเบียนโรงงานหรือมีโรงงานเครือข่ายของตนเอง มีประสบการณ์การส่งออกแล้ว สิทธิประโยชน์ มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับสิทธิ์เข้าสู่ฐานข้อมูลกรมฯ เพื่อค้นหารายชื่อผู้นำเข้า หรือแก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ

เงื่อนไขและกฎระเบียบการสมัครสมาชิก

1.การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ

2.ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและ ครบถ้วน

3.ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ สำนักงาน/โรงงาน หรือเรียกดูสินค้า ว่าผู้ประกอบการและสินค้ามีตัว ตนจริง ตามนโยบายของกรม

4.กรมจะพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิก หรือเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม จากข้อมูลและเอกสารแนบใน ระบบ ของผู้สมัครเท่านั้น

5.การแนบเอกสารในระบบทุกฉบับจะต้องประทับตรา บริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม

6.เอกสารแนบในระบบจะต้องครบถ้วนสมบรูณ์ หาก มีความผิดพลาดหรือต้องแก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่ม เติม กรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบและผู้สมัครต้องรีบ ดำเนินการตามที่กรมแจ้ง

7.ในกรณีบริษัทดำเนินการส่งออกแล้ว และต้องการ ปรับสถานะจาก Pre-EL เป็น EL บริษัทต้องส่ง หนังสือขอปรับสถานะพร้อมแนบสำเนาหลักฐาน การส่งออก เช่น L/C หรือ B/L หรือในกรณีที่ ลูกค้าต่างประเทศจัดการขนส่งสินค้าเอง กรุณา แนบใบเสร็จสินค้าที่มีชื่อลูกค้าในต่างประเทศ เพื่อ ให้กรมพิจารณาปรับสถานะ

8.หากมีการแก้ไขข้อมูลผู้สมัครจะต้องดำเนินการ แก้ไขผ่านระบบนี้เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีที่ผู้สมัครไม่ สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

9.ผู้สมัครยอมรับว่าข้อมูลในการสมัครผ่านระบบนี้ เป็นความจริงทุกประการ

10.หากภายหลังพบว่าข้อมูลของผู้สมัครเป็นเท็จหรือ ไม่ตรงตามเงื่อนไข กรมจะถือว่าการสมัครครั้งนี้ เป็นโมฆะ

11.กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตกลง